Erasmus+ 2015-2017 KA1

Gyorsabban, hatékonyabban, együttműködve

A pályázatról

Intézményünk évek óta törekszik az innovatív gondolkodásra, ezért vettünk részt már több ízben a fejlesztést szolgáló, segítő nemzetközi pályázatokon. A szerzett tapasztalatok segítettek abban, hogy iskolánk sikeres és eredményes pedagógiai műhellyé váljon. A sok éves következetes munka ellenére szükségesnek tartjuk azoknak a területeknek a kijelölését, amelyben még fejlődnünk kell.

Fejlesztési tervünk öt évre szól. Az öt év kiemelt fejlesztendő területe az SNI és/vagy hátránnyal induló tanulók integrálása, hatékony fejlesztése, felzárkóztatása és inkluzív oktatási környezet megteremtése. Ennek érdekében szükségünk van munkatársaink készségfejlesztésére. Képzési igényeink ennek megfelelően merülnek fel. Az első évben nyelvi és módszertani kurzusokra, a második évben elsősorban jó gyakorlatok megismerésére van szükségünk európai iskolákban. A harmadik évben tapasztalatok széles körű kipróbálása következik, a negyedik év feladata a tapasztalatok és jó gyakorlatok integrálása az intézmény pedagógiai programjába. A beépítés tapasztalatainak értékelése az ötödik évben valósul meg. Fejlesztési tervünk szerint az első évben intézményünk kiemelt feladata munkatársaink idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni más országok pedagógusaival és olyan tudásra tegyenek szert, ami csak idegen nyelven érhető el. A fejlődéshez és a minőségi munkához elengedhetetlen az infokommunikációs technológiák elsajátítása, elmélyítése és annak alkalmazása a tanítás során, aminek a fejlesztésére is az első évben kerül sor, olyan kollégák bevonásával, akik nyelvileg és az informatika terén is már rendelkeznek tapasztalatokkal.

A mobilitásban résztvevők folyamatosan osztják meg tudásukat az intézmény tanáraival, hogy minél szélesebb körű legyen a fejlődés.

Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre gyarapodik az SNI illetve egyéb hátránnyal induló tanulók száma, és ezeknek a gyerekeknek az integrált oktatására megoldást kell találni. Ennek érdekében a korábbi nemzetközi együttműködési programok partnereinél látott jó gyakorlatokat szeretnénk megismerni, majd meghonosítani, beépíteni a pedagógiai programunkba. Így a második év feladata a partnerintézmények meglátogatása, tapasztalatok, jó gyakorlatok gyűjtése, elsajátítása.

A zeneoktatásban a csoportos foglalkozások és az interdiszciplináris integráció fokozódása mellett egyre hangsúlyosabban jelenik meg a tanított művek stílusának szélesítése, az előadói készségek fejlesztése mellett a diákok alkotó képességeinek tudatosítása, az IKT eszközök alkalmazásának lehetősége és igénye. A magyar zeneoktatás hagyományos értékeinek megőrzése, ápolása és népszerűsítése mellett szükség van nyitottságra és együttműködésre, módszereink frissítésére és korszerű megújítására.

Célunk, hogy a munkatársak az elsajátított tudásukkal segítsék elő az integrált tanulói közösségek, szakmai és partneri csoportok együttműködését. Fontosnak tartjuk intézményünk nemzetközi kapcsolatainak további bővítését, európai jó gyakorlatok megismerését, tantervünkbe való integrálását.

A projekt első, előkészítő évében elsősorban nyelvi- és módszertani kurzusokat tervezünk. A nyelvi kurzusok támogatást nyújtanak kollégáinknak, hogy hatékonyabban részt vehessenek iskolalátogatásokon a második évben. Nyelvi kompetenciánkat először magyarországi, majd külföldi nyelvtanfolyamokon mélyítjük el. A magyarországi és külföldi nyelvtanfolyamok szervezője a Katedra Nyelviskola, Pécs.

A munkatársak külföldi továbbképzése, a nyelvi és módszertani kurzusok során fejlődést várunk az idegennyelvi kompetenciák, az IKT kompetenciák, kooperatív módszerek, az SNI-s és hátránnyal induló tanulók integrálása és a tehetséggondozás területein.

Job shadowing keretében egyrészt egy finn iskolát, egy portugál iskolát, valamint a már korábban, egy Comenius programban megismert spanyol és német partner intézményeink erősségeit tanulmányozzuk, hiszen együttműködésünk során más szempontok voltak hangsúlyosak.

A finn iskolában (Pupuhuhdan koulu, Pupuhuhdantie 17, 40340 Jyväskylä, Finnország) kollégáink a gyakorlatban is megtapasztalhatják a finn iskolai rendszer erősségét, azaz, hogy mindenkinek egyenlő tanulási lehetőséget biztosítanak, társadalmi háttértől függetlenül. A felzárkóztatásra szorulók külön segítséget kapnak az iskolában egyéni fejlesztés formájában vagy kisebb csoportokban.

A Conservatório de Música de S. José da Guarda (Guarda, Portugália) a portugál Oktatási és Tudományos Minisztérium irányítása alatt működik, átfogó zenei programot kínálnak, amellyel segítik többek között a csapatmunka, az önfegyelem, a képzelet, gondolkodás és motorikus koordináció fejlődését. Jelenleg 250, 4 és 54 év közötti tanítványuk van.

Hitvallásuk, hogy a művészeti oktatás választ jelenthet a polgárok művelt, innovatív, kreatív és egészséges erkölcsi képzésére.

A spanyol iskolában (Institut Antoni Pous i Argila, Manlleu) az IKT széleskörű alkalmazását, a zeneoktatást, az idegen nyelvoktatást és kooperatív tanulásszervezést figyelhetjük meg. A német iskolában (Offene Schule Waldau, Kassel) a hatékony, önálló tanulás oktatását illetve szociális készségek fejlesztését tudjuk megfigyelni.

Külföldi képzési/oktatási tevékenység során képessé válunk, hogy módszertani kultúránkat fejlesszük az IKT kompetenciák területén, az idegen nyelv fejlesztése terén, a kulcskompetenciák fejlesztése terén, valamint az SNI-s és/vagy egyéb hátránnyal induló tanulók integrálása terén. További fejlődést várunk a következő területeken: oktatási-, tanulási technikák, kooperatív technikák megfigyelése, szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése, esélyegyenlőség kérdésének megoldásai, hátrányos helyzet kérdésének megoldásai, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Nyelvtanfolyamok

Módszertani tanfolyamok

Iskolalátogatások

Kísérő dokumentáció

Záróbeszámoló összegzés magyrul, angolul…