• 01
 • 02b
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Záróbeszámoló összegzés magyarul, angolul

Gyorsabban, hatékonyabban, együttműködve!
 
A Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs belvárosában található négy általános iskolát és a Liszt Ferenc Zeneiskolát foglalja magába.
A projekt címe: „Gyorsabban, hatékonyabban, együttműködve!”. A pályázat az Európai Unió oktatási céljai közül három fő területre koncentrált: a hátrányos helyzetűek egyenlő hozzáférése; az IKT - új technológiák - digitális kompetenciák elmélyítése, egyre szélesebb körű felhasználása valamint az idegennyelv tanítás és tanulás.
A projektben nemzetközi együttműködésekben tapasztalt kollégák és a nemzetköziesítés felé nyitni kívánó tanárok vettek részt. Megtalálható köztük intézményvezető, tanító, testnevelés, művészet, idegennyelv, reál- és humánszakos kolléga. Többen két-három diplomával, szakvizsgákkal rendelkeznek.
Tevékenységeink szervezésekor elsődleges célként tűztük ki, hogy az oktatás különböző területein egymástól tanuljunk. A mobilitások során olyan módszereket, technikákat sajátítottunk el, amit más országokban már kipróbáltak, hasznosnak ítéltek. Így a bevált jó gyakorlatokat megismerhettük, átvehettük illetve adaptálhattuk a magyarországi viszonyokra.
A projekt első évében elsősorban nyelvi és informatikai kurzusokat látogattunk, hogy felkészüljünk az iskolalátogatásokra a második évben. Legelőször, munkatársaink hazai nyelvi képzéseken vettek részt, majd anyanyelvi környezetben fejlődhettek. Ezek után több olyan tanfolyamon vettünk részt, ahol az IKT eszközök használatáról volt szó. Az első évben voltak azok a tanfolyamok is, melyek segítettek a hátrányos helyzetű tanulók jobb megértésében és módszertani segítséget nyújtottak tanításukhoz. 
A projekt második évében az iskolalátogatásokra koncentráltunk. Négy ország iskoláit látogattuk meg. A négy job shadowing tevékenységen összességében 13 pedagógus vett részt. A job shadowing tevékenységet minden esetben úgy terveztük, hogy egy teljes tanítási hetet öleljen fel. A részletes program kidolgozása a projektpartnerekkel közösen történt, a fogadó iskola erősségeinek, s a látogató iskola szükségleteinek figyelembe vételével. Minden egyes tanár konkrét, egyedi megfigyelési céllal érkezett.
Kiemelkedő eredmény számunkra a jól működő csapatmunkát megalapozó közös gondolkodás és harmonikus együttműködés tapasztalata projektünk előkészítésének és megvalósításának minden fázisában - a pályázat közös írásának módszere, a tapasztalatok megbeszélése és terjesztése, megváltozott körülmények miatt szükséges korrekciók egyeztetése, monitoring látogatásra való közös felkészülés, záróbeszámoló közös írása- , valamint ezen keresztül szakmai elkötelezettségünk és hivatástudatunk megerősödése.
Projektünk megvalósítása során gyarapodott szakmai tudásunk: megismertük a kooperatív oktatás lehetőségeit olyan területeken is, ahol azok saját gyakorlatunkban még nem terjedtek el. Szélesedett pedagógiai látókörünk: tapasztaltuk a tolerancia, türelem, nyitottság lehetséges pozitív hatásait a sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedésének segítésében. Bővültek idegennyelvi és szaknyelvi ismereteink, fejlődött az idegennyelvű kommunikációs készségünk. Korszerű eszközök és alkalmazások használata erősítette azt a meggyőződésünket, hogy nemcsak lépést kell tartanunk tanítványaink  modern technológiai jártasságával, de pedagógusként ezen a területen is felelősen kell irányítanunk érdeklődésüket. 
A projektben  résztvevő tanárokra kifejtett hatások: idegennyelvi-, szakmódszertani kompetenciák fejlődése, elmélyülése; legkorszerűbb IKT technológiák megismerése.
A projekt tanulókra kifejtett hatásai: a változatosabb tanítási-tanulási formák motiváltabbá tették őket; tanáraik példája ösztönzően hat rájuk az idegen nyelvi és  IKT kompetenciáik fejlesztése tekintetében.
A projekt a tantestület többi tagjára kifejtett hatása: belső továbbképzések során megismerkedtek a projekt résztvevői által bemutatott jó gyakorlatokkal; új módszertani és IKT ismereteket szereztek; a projekt motiválta/motiválja a szakmai fejlődésre azokat a tanárokat is, akik eddig nem vettek részt hasonló projektekben; a megismert jó gyakorlatokat ők is beépítik saját munkájukba.
A projekt az intézmény egészére kifejtett hatása: a tanítás hatékonyságának növekedése; a jó gyakorlatok beépülése az oktató-nevelő munkába; nemzetközi kapcsolatok bővülése, a  médiában való megjelenésekkel erősödött az intézmény hírneve, bizonyítva az aktív, sokszínű, innovatív munkát; közvetett hatásként nőtt az intézmény vonzereje.
Az eddigi pályázatok tapasztalataira támaszkodva, a múlt,  a jelen, s erre építve a jövő partnerségi és mobilitási projektjei kapcsán fontosnak érezzük, hogy az új pályázataink az eddigiekkel együtt, azok pozitívumait felhasználva, egymást erősítve hasznosuljanak, s egységet alkossanak. Nem különálló pályázatokban szeretnénk gondolkodni, hanem úgy látjuk, hogy az eredmények fenntarthatósága érdekében szerencsés, ha a projektjeink között tudatos egymásra épülés van, mely az intézmény minőségfejlesztési céljait nagymértékben szolgálja.
 
 
Faster, More Efficiently, Cooperatively
 
Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola can be found in the center of Pécs, Hungary, and consists of four primary schools and a music school. 
The title of the project is “Faster, More Efficiently, Cooperatively”. The project has concentrated on three European objectives: access for the disadvantaged, ICT – new technologies – digital competences, teaching and learning foreign languages.
The participants were colleagues wished to learn new methods in international mobilities and some of them had already had experiences in European partnerships. Among the participants, there were the leaders of the institute, teachers of lower primary pupils, teachers of English, Hungarian, Science, Art, ICT, and Sport. They are committed to professional development having completed plenty of training and postgraduate diploma.
Our main aim was to learn from each other in different areas of education. We acquired methods that have been tried and considered useful in other countries. We could experience, learn and adapt good practices. 
In the first year of the project, we attended language and ICT courses to be ready for job shadowing in the second year. First, our colleagues participated in foreign language courses in Hungary, then they could improve their knowledge abroad. After these, we took part in ICT courses. We also had courses in the first year of the project that helped us to understand the disadvantaged students and to receive useful methods to teach them.
We concentrated on job shadowing in the second year. We visited schools in four countries: Finland, Germany, Portugal, Spain. Thirteen teachers engaged in the four job shadowing activities. The activities were planned for five working days. The detailed schedule of the week was prepared along with the partner schools according to the strength of the host school and the need for the visiting school.  Each visiting teacher had a special aim to watch.
We experienced cooperation and thinking together at every stage of our project whether it was writing the application form, talking about experiences and dissemination, coordination of necessary changes, preparation for monitoring or writing the final report. Our work was based on a good teamwork and it has strengthened our commitment to our job and profession.
During the implementation of the project, we have improved in different areas. We learned possibilities of cooperative teaching in situations when we had not used it before. We experienced positive effects of tolerance, patience, openness in the case of disadvantaged students to help them integrate. Our teaching and foreign language skills have been improved. While using contemporary equipment and applications we were encouraged not only to catch up with our students but to turn to new interests as 21st-century teachers.
Impact on participating teachers: improvement in foreign language competences and teaching skills, acquiring new ICT knowledge, more positive attitudes at work.
Impact on students: the diverse teaching methods have made them more motivated; the example of their teachers inspired them to improve their own foreign language and ICT skills.
Impact on other members of the staff: good practices were introduced to the whole staff through horizontal learning by the participating teachers; other members of the staff have also acquired new teaching methods; the project has motivated those teachers who have not participated in projects like this; they will use new methods.
Impact on the whole institute: increasing efficiency in teaching; good practices build in the teaching process; expansion of international cooperation; rising reputation of the school after news in media; the school has become more popular. 
Based on our experience of former European projects, we consider it important to connect our past, present and future mobility and partnership projects in order to maximize their impact.  We think about future European projects globally, supporting one another, to make the results sustainable and to be a source of strength to the school's quality assurance.

Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola