• 01
 • 02b
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Pályázatunkról

Intézményünk évek óta törekszik az innovatív gondolkodásra, ezért vettünk részt már több

ízben a fejlesztést szolgáló, segítő nemzetközi pályázatokon. A szerzett tapasztalatok

segítettek abban, hogy iskolánk sikeres és eredményes pedagógiai műhellyé váljon. A sok

éves következetes munka ellenére szükségesnek tartjuk azoknak a területeknek a kijelölését,

amelyben még fejlődnünk kell.

Fejlesztési tervünk öt évre szól. Az öt év kiemelt fejlesztendő területe az SNI és/vagy

hátránnyal induló tanulók integrálása, hatékony fejlesztése, felzárkóztatása és inkluzív

oktatási környezet megteremtése. Ennek érdekében szükségünk van munkatársaink

készségfejlesztésére. Képzési igényeink ennek megfelelően merülnek fel. Az első évben

nyelvi és módszertani kurzusokra, a második évben elsősorban jó gyakorlatok megismerésére

van szükségünk európai iskolákban. A harmadik évben tapasztalatok széles körű kipróbálása

következik, a negyedik év feladata a tapasztalatok és jó gyakorlatok integrálása az intézmény

pedagógiai programjába. A beépítés tapasztalatainak értékelése az ötödik évben valósul meg.

Fejlesztési tervünk szerint az első évben intézményünk kiemelt feladata munkatársaink

idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni más

országok pedagógusaival és olyan tudásra tegyenek szert, ami csak idegen nyelven érhető el.

A fejlődéshez és a minőségi munkához elengedhetetlen az infokommunikációs technológiák

elsajátítása, elmélyítése és annak alkalmazása a tanítás során, aminek a fejlesztésére is az első

évben kerül sor, olyan kollégák bevonásával, akik nyelvileg és az informatika terén is már

rendelkeznek tapasztalatokkal.

A mobilitásban résztvevők folyamatosan osztják meg tudásukat az intézmény tanáraival, hogy

minél szélesebb körű legyen a fejlődés.

Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre gyarapodik az SNI illetve egyéb hátránnyal induló tanulók

száma, és ezeknek a gyerekeknek az integrált oktatására megoldást kell találni. Ennek

érdekében a korábbi nemzetközi együttműködési programok partnereinél látott jó

gyakorlatokat szeretnénk megismerni, majd meghonosítani, beépíteni a pedagógiai

programunkba. Így a második év feladata a partnerintézmények meglátogatása, tapasztalatok,

jó gyakorlatok gyűjtése, elsajátítása.

A zeneoktatásban a csoportos foglalkozások és az interdiszciplináris integráció fokozódása

mellett egyre hangsúlyosabban jelenik meg a tanított művek stílusának szélesítése, az előadói

készségek fejlesztése mellett a diákok alkotó képességeinek tudatosítása, az IKT eszközök

alkalmazásának lehetősége és igénye. A magyar zeneoktatás hagyományos értékeinek

megőrzése, ápolása és népszerűsítése mellett szükség van nyitottságra és együttműködésre,

módszereink frissítésére és korszerű megújítására.

Célunk, hogy a munkatársak az elsajátított tudásukkal segítsék elő az integrált tanulói

közösségek, szakmai és partneri csoportok együttműködését. Fontosnak tartjuk intézményünk

nemzetközi kapcsolatainak további bővítését, európai jó gyakorlatok megismerését,

tantervünkbe való integrálását.

A projekt első, előkészítő évében elsősorban nyelvi- és módszertani kurzusokat tervezünk. A

nyelvi kurzusok támogatást nyújtanak kollégáinknak, hogy hatékonyabban részt vehessenek

iskolalátogatásokon a második évben. Nyelvi kompetenciánkat először magyarországi, majd

külföldi nyelvtanfolyamokon mélyítjük el. A magyarországi és külföldi nyelvtanfolyamok

szervezője a Katedra Nyelviskola, Pécs.

A munkatársak külföldi továbbképzése, a nyelvi és módszertani kurzusok során fejlődést

várunk az idegennyelvi kompetenciák, az IKT kompetenciák, kooperatív módszerek, az SNI-s

és hátránnyal induló tanulók integrálása és a tehetséggondozás területein.

Job shadowing keretében egyrészt egy finn iskolát, egy portugál iskolát, valamint a már

korábban, egy Comenius programban megismert spanyol és német partner intézményeink

erősségeit tanulmányozzuk, hiszen együttműködésünk során más szempontok voltak

hangsúlyosak.

A finn iskolában (Pupuhuhdan koulu, Pupuhuhdantie 17, 40340 Jyväskylä, Finnország)

kollégáink a gyakorlatban is megtapasztalhatják a finn iskolai rendszer erősségét, azaz, hogy

mindenkinek egyenlő tanulási lehetőséget biztosítanak, társadalmi háttértől függetlenül. A

felzárkóztatásra szorulók külön segítséget kapnak az iskolában egyéni fejlesztés formájában

vagy kisebb csoportokban.

A Conservatório de Música de S. José da Guarda (Guarda, Portugália) a portugál Oktatási és

Tudományos Minisztérium irányítása alatt működik, átfogó zenei programot kínálnak,

amellyel segítik többek között a csapatmunka, az önfegyelem, a képzelet, gondolkodás és

motorikus koordináció fejlődését. Jelenleg 250, 4 és 54 év közötti tanítványuk van.

Hitvallásuk, hogy a művészeti oktatás választ jelenthet a polgárok művelt, innovatív, kreatív

és egészséges erkölcsi képzésére.

A spanyol iskolában (Institut Antoni Pous i Argila, Manlleu) az IKT széleskörű alkalmazását,

a zeneoktatást, az idegen nyelvoktatást és kooperatív tanulásszervezést figyelhetjük meg.

A német iskolában (Offene Schule Waldau, Kassel) a hatékony, önálló tanulás oktatását

illetve szociális készségek fejlesztését tudjuk megfigyelni.

Külföldi képzési/oktatási tevékenység során képessé válunk, hogy módszertani kultúránkat

fejlesszük az IKT kompetenciák területén, az idegen nyelv fejlesztése terén, a

kulcskompetenciák fejlesztése terén, valamint az SNI-s és/vagy egyéb hátránnyal induló

tanulók integrálása terén. További fejlődést várunk a következő területeken: oktatási-, tanulási

technikák, kooperatív technikák megfigyelése, szociális és kommunikációs kompetenciák

fejlesztése, esélyegyenlőség kérdésének megoldásai, hátrányos helyzet kérdésének

megoldásai, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola